SZUKASZ
DOBREGO

PRAWNIKA?

zadzwoń 501 654 044
PRAWO CYWILNE

PRAWO CYWILNE

Procesy sądowe i arbitrażowe, odszkodowania z tytułów wypadków i zadośćuczynienia, prawo spadkowe, sądowa i pozasądowa windykacja wierzytelności, postępowanie egzekucyjne, dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, pomoc w procedurach reklamacyjnych (odpowiedzialność z tytułu rękojmi, gwarancji), ochrona danych osobowych
PRAWO HANDLOWE

PRAWO HANDLOWE

Dochodzenie roszczeń przeciwko członkom zarządu odpowiedzialnym za zobowiązania spółki na podstawie art. 299 KSH. Procesy założenia spółki handlowej, począwszy od sporządzenia projektu umowy spółki uwzględniającego potrzeby wspólników i bezpiecznego funkcjonowania spółki, po zapewnienie bezpieczeństwa prawnego przed sądem rejestrowym. Wspieramy pod względem prawnym procesy inwestycyjne, fuzje, przejęcie, przekształcenia spółek.
PRAWO RODZINNE

PRAWO RODZINNE

Sprawy o rozwód i separacje, sprawy alimentacyjne, podział majątku wspólnego, ustalenie ojcostwa, ustalenie kontaktów z dzieckiem, sprawy o unieważnienie małżeństwa, sprawy o ubezwłasnowolnienie, pozbawienie, zawieszenie i ograniczenie wykonywania władzy rodzicielskiej, określenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, doradztwo z zakresu majątkowych spraw małżeńskich oraz prowadzenie negocjacji z małżonkami

Słupski Radca Prawny Łukasz Pryzwan

Po ukończeniu wyższych studiów prawniczych na Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie napisałem pracą magisterską pod tytułem "Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców". Praca oceniona została jako bardzo dobra. W latach 2010-2012 odbyłem aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Koszalinie. W marcu 2013 roku złożyłem egzamin radcowski z wynikiem pozytywnym, na skutek czego zostałem wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie pod nr KO/705 i od tego czasu prowadzę indywidualną praktykę zawodową w formie Kancelarii Radcy Prawnego w Słupsku.


Praktyka kancelarii obejmuje wszystkie obszary prawa, ze szczególnym uwzględnieniem prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, gospodarczego. Kancelaria prowadzi również kompleksową obsługę przedsiębiorców m.in. z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa pracy oraz prawa gospodarczego.
prawo zamówień publicznych

Prawo handlowe i gospodarcze

Dochodzenie roszczeń przeciwko członkom zarządu odpowiedzialnym za zobowiązania spółki na podstawie art. 299 KSH. Pomagamy przeprowadzić proces założenia spółki handlowej, począwszy od sporządzenia projektu umowy spółki uwzględniającego potrzeby wspólników i bezpiecznego funkcjonowania spółki, po zapewnienie bezpieczeństwa prawnego przed sądem rejestrowym. Wspieramy pod względem prawnym procesy inwestycyjne, fuzje, przejęcie, przekształcenia spółek.
Prawo zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych

Profesjonalne przygotowanie i prowadzenie postępowania przetargowego, pomoc prawna na każdym etapie procesu udzielania zamówienia: pomoc w wyborze odpowiedniego trybu udzielenia zamówienia, opiniowanie możliwych rozwiązań pod kątem zgodności z prawem zamówień publicznych oraz efektywnej realizacji potrzeb Zamawiającego. Sporządzanie dokumentacji przetargowej (ogłoszenia, SIWZ, projektu umowy, sporządzanie regulaminów, wzorów pism, formularzy, oświadczeń, planów zakupów). Przygotowanie korespondencji z Wykonawcami (odpowiedzi na pisma, zapytania i wnioski). Weryfikacja formalnoprawna ofert złożonych przez Wykonawców.
Prawo budowlane

Prawo budowlane

Kancelaria stale wspiera przedsiębiorców budowalnych w bezpiecznym prowadzeniu dużych inwestycji jak i z zakresu obrotu nieruchomościami. Zapewniamy obsługę na każdym etapie, od negocjacji i tworzenia umów o roboty budowlane, umów deweloperskich, umów z podwykonawcami, jak i bieżącą obsługę wykonawcy w stosunkach z inwestorem. Prowadzimy kompleksową obsługę prawną Klienta w zakresie nabywania, zbywania prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości oraz ustanawiania na nich ograniczonych praw rzeczowych, takich jak użytkowanie, służebność.
Upadłość przedsiębiorców i konsumentów

Upadłość przedsiębiorców i konsumentów

Kompleksowa obsługa prawna Klientów, których kontrahenci znajdują się w stanie upadłości, kompleksowa obsługa prawna Klienta na etapie rozpoznawania wniosku o wszczęcie w stosunku do Klienta postępowania upadłościowego lub naprawczego, sporządzanie wniosków o wszczęcie postępowań upadłościowych i naprawczych, przygotowywanie oraz prowadzenie postępowania naprawczego, analiza sytuacji finansowo-prawnej, przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości.
Umowy prawne

Umowy prawne

Kancelaria posiada doświadczenie w tworzeniu i opiniowaniu umów. Oferujemy kompleksowe doradztwo prawne w zakresie przygotowywania, opiniowania oraz negocjowania kontraktów. Pomożemy przygotować koncepcje zabezpieczenia transakcji (gwarancje bankowe, weksle, przewłaszczenia na zabezpieczenie, zastawy, hipoteki, poręczenia, rachunki typu escrow, itp.). Sporządzamy ogólne warunki umów (OWU), wzorce umowne oraz regulaminy, kontrakty menadżerskie.
Pozostałe usługi prawnicze

Pozostałe usługi prawnicze

Prawo Administracyjne, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Prawo Wekslowe, Prawo Spółdzielcze, Prawo podatkowe, celne i dewizowe, Ochrona środowiska, Własność intelektualna, Własność przemysłowa, Prawo konkurencji, Prawo pomocy publicznej, Ochrona Danych Osobowych. Dążymy do ugodowego rozwiązywania spornych spraw naszych Klientów poprzez prowadzenia negocjacji z drugą stroną, a kiedy jest to niezbędne występujemy jako mediatorzy lub reprezentujemy naszych Klientów w sporach sądowych oraz pozasądowych, na każdym ich etapie.

Wynagrodzenie

Oferujemy sposób rozliczeń dostosowany do potrzeb Klienta. Stawka jest ustalana indywidualnie i zależy od nakładu pracy i stopnia trudności danej sprawy. Z każdym Klientem Kancelaria zawiera odpowiednią umowę, w której zostaje w sposób indywidualny oraz jasny i precyzyjny określone wynagrodzenie Kancelarii. Kancelaria stosuje cztery podstawowe systemy rozliczeń:

SYSTEM WYNAGRODZENIA KWOTOWEGO

Ustalana indywidualnie z klientem konkretna kwota wynagrodzenia za realizację zlecenia z zastosowaniem systemu rozliczeń godzinowych, z tym że wynosi ono nie mniej niż minimalne koszty zastępstwa procesowego określone na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości sprawie opłat za czynności radców prawnych z dnia 22 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1804). System ten jest stosowany w sprawach, w których można określić zakres prac i ich wymiar czasowy.

SYSTEM WYNAGRODZENIA RYCZAŁTOWEGO

W tym systemie rozliczeń wysokość wynagrodzenia jest stała i określona stawką miesięczną, która uzależniona jest od przewidywanego nakładu pracy oraz uzgodnionego z Klientem w umowie czasu potrzebnego dla zapewnienia pełnej obsługi prawnej w wymiarze miesięcznym. Wynagrodzenie ryczałtowe nie obejmuje wyegzekwowanych od przeciwnika procesowego kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym lub egzekucyjnym.

SYSTEM ROZLICZEŃ GODZINOWYCH

W tym systemie rozliczeń wysokość wynagrodzenia określona jest jako iloczyn liczby godzin niezbędnych do wykonania zlecenia oraz stawki godzinowej, której wysokość jest uzależniona od charakteru sprawy. System ten jest stosowany głównie przy stałej obsłudze prawnej oraz w sytuacjach, gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu i pracochłonności prac.

SYSTEM Z PREMIĄ ZA SUKCES „SUCCESS FEE”

W przypadku spraw skomplikowanych bądź o znacznej wartości, elementem wynagrodzenia może być premia za wynik sprawy, której wysokość i sposób obliczenia ustalany jest każdorazowo z Klientem – jako wynagrodzenie dodatkowe.

Referencje

KontaktKancelaria Radcy Prawnego
Łukasz Pryzwan

76-200 Słupsk
ul. Starzyńskiego 3

tel. 501 654 044
kancelaria@slupskiprawnik.pl


 
 
  loading